Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

May 20 2017

1999 b8fe 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
1863 697e 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
1766 e3dd 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
0015 f618 420
Reposted fromdailylife dailylife viaheartbreak heartbreak
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaanorexianervosa anorexianervosa
9432 5a61 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak
8214 0c90 420
7668 afc9 420
Reposted fromchceuciec chceuciec viaheartbreak heartbreak
0429 1d55 420
Reposted fromstrzepy strzepy viaabstractionn abstractionn
2574 821c 420
5968 d2f1 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 17 2017

6424 204b 420

gillianstevens:

Molasses Books,
Bushwick NY
Gillian Stevens

Reposted fromtwice twice viainsomniahumanstory insomniahumanstory
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viapurpa purpa
8538 d4ab 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapurpa purpa
2718 4ad8 420
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl