Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

9862 4fe8 420
Reposted from4777727772 4777727772 vialittleburn littleburn
1744 1b8c 420
4290 9c18 420
7669 32b8 420

February 16 2019

Jeśli człowiek nie potrafi się śmiać z własnych wpadek, to z czego będzie umiał się śmiać?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Szczęście nie jest wybuchowe i hałaśliwe, jak przyjemność czy radość. Jest milczące, spokojne, delikatne, to wewnętrzny stan zadowolenia, i żeby go osiągnąć, trzeba na początek pokochać siebie samego.
— Isabel Allende
1198 68eb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawooolf wooolf
6845 3ab4 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawooolf wooolf
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.
— anonim
Reposted fromtomowa tomowa viaheavencanwait heavencanwait
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
6509 cbec 420
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
2181 e46a 420

February 10 2019

February 05 2019

Widzisz. Tu na tym świecie musisz nauczyć się tego jak przetrwać i tego, jak (prze)żyć. Wyłamać się na jakiś sposób i być wierna swoim własnym zasadom. Nauczyć się jakoś funkcjonować wśród żywych manekinów, aktorów na pełnym etacie i ludzi, których poziom ego jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu IQ.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
3923 37df 420
2648 4e67 420
5862 6b75 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl