Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

March 27 2017

7078 3392 420

March 26 2017

3509 fd19 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaskrzacik skrzacik

March 25 2017

6344 04f1 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaamilamija amilamija
6780 c064 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaamilamija amilamija
8980 5e85 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viadynamite dynamite
6916 fd79 420
Reposted fromstrzepy strzepy viazi zi
0651 c9b5 420
Reposted fromparkaboy parkaboy vianotnow notnow
5847 05ef 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadda madda
4928 1832 420
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viadynamite dynamite
3461 5e9b 420
Reposted fromsnowlake snowlake viadynamite dynamite
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viadynamite dynamite
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou

March 24 2017

7799 dd2b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaabstractionn abstractionn

March 23 2017

I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
2073 c273 420

March 22 2017

7925 7c2d 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl