Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

1219 02a2 420
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok. I nie bój się zrobić następnego. Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę.
— -A. Diakow, 'Do światła'
1281 6ecb 420
Reposted fromkotowate kotowate viagdziejestola gdziejestola
5429 2735 420
Reposted frommononok mononok viagdziejestola gdziejestola
2968 dacc 420
1979 14cc 420
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
4102 3c5c 420
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
2998 5c04 420
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
6021 1d2c 420
Reposted fromkrzysk krzysk viapurpa purpa
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdziejestola gdziejestola
9967 4504 420
Reposted frombrumous brumous viaabstractionn abstractionn
1502 1076 420
Reposted fromtwice twice viaabstractionn abstractionn
0516 230b 420
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom viameovv meovv
3584 0b63 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viameovv meovv
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 

November 16 2017

5734 0c26 420

November 14 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl