Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

5185 ea73 420
That '70s Show S08E05
9421 b4f5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawooolf wooolf

February 19 2017

4786 5d8c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawooolf wooolf

February 17 2017

6209 aa43 420
7737 c3ad 420
Reposted frombotanyplay botanyplay viaabstractionn abstractionn
1506 5314 420
Reposted fromheartsperm heartsperm viaabstractionn abstractionn
6527 c2c4 420
Reposted fromclerii clerii viaabstractionn abstractionn
6202 c77d 420
Reposted fromtutajjula tutajjula viaabstractionn abstractionn
6202 c77d 420
Reposted fromtutajjula tutajjula viaabstractionn abstractionn

February 15 2017

Nie miałam nic do stracenia - mogłam albo spróbować i najwyżej by się nie udało, albo nie spróbować i potem żałować.
— Joanna Krupa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8731 e39c 420
3649 386c 420
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaeloiseisme eloiseisme

February 14 2017

2444 01fb 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaabstractionn abstractionn
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaabstractionn abstractionn
9036 160e 420
Reposted fromgreens greens viaabstractionn abstractionn
Reposted fromfelicka felicka viaabstractionn abstractionn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl